Lury, Celia, Martín Tironi, and Renato Bernasconi. 2020. “The Social Life of Methods As Epistemic Objects: Interview With Celia Lury”. Diseña, no. 16 (January):32-55. https://doi.org/10.7764/disena.16.32-55.