Lury, C., Tironi, M., & Bernasconi, R. (2020). The Social Life of Methods as Epistemic Objects: Interview with Celia Lury. DiseƱA, (16), 32-55. doi:10.7764/disena.16.32-55